KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka ITEL SOLUTIONS SP. Z O.O., z siedzibą w POZNANIU (kod pocztowy 60-324), przy ulicy MARCELIŃSKA 90, NIP 781-188-85-72, REGON 302554779, KRS 0000481785.

 3. Inspektor Ochrony Danych
 4. Funkcję i zadania Inspektora Ochrony Danych wypełnia Administrator Danych Osobowych.

 5. Cele i podstawy przetwarzania
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Możemy również przetwarzać Twoje dane realizując obowiązki nałożone na nas przez przepisy innych ustaw (podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 7. Okres przechowywania danych
 8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała.

 9. Prawa osób, których dane dotyczą
 10. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do przenoszenia danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu
  Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: 60-324 POZNAŃ, ulica Marcelińska 90, lub na adres poczty elektronicznej: rodo@itel-solutions.pl
 11. Informacja o wymogu podania danych
 12. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 13. Odbiorcy danych
 14. Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń.

 15. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 16. Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

Napisz do nas!

Chętnie odpowiemy na pytania.

ITEL SOLUTIONS Sp. z o.o.

Budynek PGK Centrum
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
www.itel-solutions.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

+48 61 846 5000

Kliknij aby wysłać e-mail

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

+48 61 846 5001

Kliknij aby wysłać e-mail-->